Koulutus- ja työnohjaus

Palveluita sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille

Kasvunpolku Oy tarjoaa koulutus- ja työnohjauspalveluita sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille. Tutustu tarjontaamme. Tilauksesta tuomme koulutuskokonaisuudet yhteisöllesi.

Meneillään olevat ja tulevat koulutukset löydät blogista.

Kasvunpolun terveys- ja kuntoutuspalvelut

Neuropsykiatriset asiakkaat

Tarjoamme lyhyitä ja pitkiä koulutusprosesseja neuropsykiatristen asiakkaiden kanssa työskentelyyn ja kohtaamiseen. Tarjoamme säännöllisesti neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksia Kuopion alueella tai voimme tulla tilauksesta kouluttamaan työyhteisöösi tai paikkakunnallesi. Meillä on tarjolla nepsy-koulutuksia Green Care- ja DDP-painotuksin.

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa.

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.

Kasvunpolun neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus tarjoaa neuropsykiatristen erityisvaikeuksien kohtaamiseen suhdeperustaisen näkökulman. Ratkaisu- ja voimavarakeskeisten menetelmien ohella tutustutaan kiintymyskeskeiseen työskentelyyn. Neuropsykiatristen erityisvaikeuksilla ja kiintymyksen haasteilla on tutkitusti yhteys. Yhdistämällä DDP-menetelmiä ratkaisukeskeiseen kuntoutukseen saadaan kokonaisvaltainen, asiakasta ja hänen verkostoaan tukeva työskentelyote.

Kiintymyskeskeisyys

Tarjoamme koulutusta kiintymyskeskeisestä orientaatiosta. Kiintymyskeskeisyys pohjaa DDP-terapian ajatuksiin. DDP-menetelmällinen työote on havaittu tehokkaaksi kiintymyssuhteissaan traumoja ja katkoksia kokeneiden lasten ja nuorten parissa. Kiintymyskeskeinen työote on traumainformoitua ja suhdeperustaista.

Kiintymyskeskeisissä koulutuksissamme saat tietoa kiintymyssuhteesta ja sen vaikutuksesta lapsen tai nuoren kasvuun ja kehitykseen, opit huomioimaan kiintymyssuhteen näkökulman osana työskentelyä, opit soveltamaan PACE-asennetta työssäsi.

Kiintymyskeskeisellä työotteella saat rakennettua suhteen, jolla on pysyvä vaikutus.

 

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaus sopii niille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään.

Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Se sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta. Työnohjauksessa yhdistävänä tekijänä ovat työ ja työyhteisö. Ohjattavat voivat tehdä samassa tiimissä samaa tai eri työtä. He voivat työskennellä myös samanlaisissa työtehtävissä, mutta eri tiimeissä. Työnohjausryhmä voidaan myös koota saman alan ammattilaisista eri työpaikoilta.

Kartoittava keskustelu työnohjaajan kanssa auttaa selkeyttämään, mikä olisi paras työskentelymuoto.

Green Care

Tarjoamme Green Care -menetelmäkoulutuksia.

Kouluttajat ja työnohjaajat

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@kasvunpolku.fi

Salla Kolmakow

kouluttaja, työnohjaaja
040 352 2277

sosiaalityöntekijä YTM, neuropsykiatrinen valmentaja, perhevalmentaja, työnohjaaja STOry, DDP-orientoitunut työntekijä, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, HeLMi®-ohjaaja, eläinavusteisen hyvinvointipalvelun tuottaminen, Positive Psychology Practitioner (koulutuksessa), SPHT®-ohjaaja (koulutuksessa), NLP-practitioner, integratiivinen yksilöpsykoterapeutti (koulutuksessa)

Tuomas Laitinen

työnohjaaja
050 361 9000

tuomas.laitinen1@kasvunpolku.fi

yhteisöpedagogi YAMK, neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja

Antti Kostilainen

työnohjaaja
0400 758 243

lähihoitaja, sairaanhoitaja AMK, neuropsykiatrinen valmentaja, päihdetyöntekijä

Elise Rissanen

kouluttaja
040 351 6328

sosionomi YAMK, neuropsykiatrinen valmentaja, perhevalmentaja, kouluttaja

Tiina Ylivainio

kouluttaja
040 759 6146

yhteisöpedagogi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja, kouluttaja, DDP-orientoitunut työntekijä, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (koulutuksessa)

Terhi Perkkiö

kouluttaja
040 646 1883

toimintaterapeutti AMK, neuropsykiatrinen valmentaja, perhevalmentaja, kouluttaja, HeLMi®-ohjaaja, eläinavusteisen hyvinvointipalvelun tuottaminen, SPHT®-ohjaaja (kouluttaja), NLP-practitioner (koulutuksessa), kuntoutuksen asiantuntija YAMK (koulutuksessa)