Oma väylä -kuntoutus

Neuropsykiatrista kuntoutusta nuorille

Oma väylä -kuntoutus on opiskeleville, työssä käyville tai väliaikaisesti työelämästä poissa oleville 16–29-vuotiaille nuorille suunniteltu neuropsykiatrinen kuntoutus.

Voit hakea Oma väylä -kuntoutusta, jos sinulla on todettu jompikumpi seuraavista:

  • autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä)
  • aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD)

Lisäksi edellytetään, että tarvitset tukea:

  • opintoihin
  • työelämään
  • sosiaalisten taitojen vahvistamiseen
  • arjenhallinnan taitojen kehittämiseen

Lisäksi sinulla voi olla diagnosoitu jokin psykiatrinen häiriö, johon saat hoitoa terveydenhuollossa.

Oma väylä on tarkoitettu niille, joilla ei ole oikeutta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin. Jos saat vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja, et voi saada Oma väylä -kuntoutusta. Lue lisää Oma väylä -kuntouksesta KELA:n kotisivuilla.

Kiintymys­keskeisyys toimintamme ajatusmallina

Kasvunpolun Oma väylä -kuntoutus on voimavaralähtöistä ja ratkaisukeskeistä kuntoutusta. Kuntoutuksen ajaksi saat omat lähityöntekijät, jotka kulkevat rinnallasi koko kuntoutuksen ajan. Lisäksi kuntoutukseesi osallistuvat psykologi ja erityisopettaja. Kasvunpolun Omaväylä -tiimissä työskentelevät lisäksi myös sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, sosionomi ja sosiaalityöntekijä.

Kuntoutuksen kulku ajallisesti

Toimintamme perustuu kiintymyskeskeiseen ajatteluun. Kiintymyskeskeisyys soveltuu erityisesti lapsille ja nuorille, jotka ovat kokeneet elämässään paljon muutoksia, joilla on vaikeuksia asettua aloilleen tai joilla on todettu kiintymyksen pulmaa. Kehitykselliset traumat voivat näkyä nuoren psyykkisenä oireiluna, käytöshäiriöinä tai putoamisena ikätasoisesta kehityksestä. Me kasvunpolussa pidämme tärkeänä, että jokaiselle nuorelle kehittyy selkeä kuva itsestään ja hänen elämäänsä vaikuttaneista asioista.

Yksilö- ja ryhmätapaamiset

Oma väylä -kuntoutuksessa, yksilöllisissä tapaamissa saat vahvistusta opiskelu- ja työelämävalmiuksiin ja taitoihin, ohjausta ja harjoitusta arjen hallintaan, sekä tukea sosiaalisten taitojen vahvistamiseen. Vahvistamme myös itsetuntemustasi ja itsetuntoasi, sekä saat keinoja arjessa selviytymiseen neuropsykiatrisen häiriön aiheuttamien oireiden ja käytöksen kanssa. Lisäksi saat vahvuutta vuorovaikutustaitoihisi. Ryhmätapaamisissa saat lisäksi vertaistukea.

Kuntoutuksen aikana järjestämme 1-2 läheisten ryhmätapaamista, joissa läheisesi saavat tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksista nuoren ja hänen läheistensä elämään. Lisäksi läheistesi on mahdollista saada vertaistukea ja jakaa kokemuksiaan.

Kuntoutusmenetelmät

Kasvunpolun Oma väylä -kuntoutus toteutetaan tieteelliseen näyttöön perustuvilla ja yleisesti vakiintuneilla kuntoutusmenetelmillä. Kuntoutuksessa menetelminä hyödynnetään muun muassa neuropsykiatrista valmennusta, ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, mindfulnessia, ART-ohjausta ja Green Care -menetelmiä. Kasvunpolku hyödyntää toiminnassaan vahvasti luonto- ja eläinavusteisuutta. Osana kuntoutusta voidaan hyödyntää luonnon lisäksi Kasvunpolun kuntoutuskoiria ja sosiaalipedagogisella orientaatiolla toimivaa hevostallia.

Kiintymys­keskeisyys toimintamme ajatusmallina

Kohtaamme kaikki asiakkaamme arvostavasti ja asiakas saa osallistua kuntoutuksen suunnitteluun. Kuntoutuksen keskiössä ovat asiakkaan omat voimavarat ja vahvuudet yksilö- ja ympäristötasolla. Tavoitteena on, että asiakas kokee yhteistyössä asetetut tavoitteet merkitykselliseksi ja asiakas kokee muutoksen mahdollisena. Kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamista ja siihen tarvittavaa työskentelyä arvioidaan yhteistyössä koko kuntoutuksen ajan.

Lisätietoja Oma väylä -kuntoutuksesta antavat:

Terhi Perkkiö

Salla Kolmakow