Kasvunpolun Hevostoimintatalli

Hevosystävällistä yhteistyötä hevosen kanssa

Kasvunpolun hevostoimintatallilla toimintamme on sosiaalipedagogiseen viitekehykseen pohjautuvaa yhteisöllistä tekemistä ja toimintaa. Tarjoamme talliyhteisössä erilaisille hevosharrastajille ryhmämuotoisia kerhoja ja kursseja, mutta myös yksilöllisiä palveluita asiakkaan toiveiden mukaan mm. ratsastustunteja. Pääpaino tallillamme on kuntouttavassa ja terapeuttisessa eläinavusteissa työskentelyssä. Tallilla toteutetaan eläinavusteista neuropsykiatrista valmennusta, sosiaalipedagogista hevostoimintaahevosavusteista toimintaterapiaa, hevosavusteista mindfulnessia (HeLMi ®), eläinavusteista lyhytterapiaa, ratsastusterapiaa sekä hevosavusteista psykoterapiaa.

Tallillamme pääosassa ovat kansallisaarteemme eli Suomenhevoset. Joukon jatkona häärää mainio ponikaarti mm. shettiksiä. Tallillamme asustaa myös kaksi kissaa, neljä lammasta ja kolme kania. Hevosemme elävät pihatossa ja viettävät vapaa-aikaansa laumassa, jossa ne saavat toteuttaa itseään sosiaalisesti lajinmukaisesti toimien. Hyvinvoivat eläimet ovat hyvinvointipalveluiden perusedellytys ja tavoitteenamme on tyytyväiset ja onnelliset nelijalkaiset työkaverit. Tallimme toimii Kuopiossa osoitteessa Koivumäenkuja 10

Kuvagalleria

Palveluitamme

Eläinavusteinen nepsyvalmennus

Päivitämme tähän tietoja lähiaikoina.

HeLMi® - hevoset, läsnäolo, mindfulness

Päivitämme tähän tietoja lähiaikoina.

Eläin- ja luontoavusteinen toimintaterapia

Päivitämme tähän tietoja lähiaikoina.

Eläinavusteinen NUOTTI-valmennus

Päivitämme tähän tietoja lähiaikoina.

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut perustuvat sosiaalihuoltolakiin 1301/2014 17 § ja jakautuvat yksilövalmennukseen, ryhmävalmennukseen, tuettuun työtoimintavalmennukseen sekä osallisuustoimintaan. Palvelut on tarkoitettu 18–64-vuotiaille, joilla on sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin perusteella tunnistettu palvelutarve. Yleisenä tavoitteena on sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen, syrjäytymisen torjuminen ja/tai osallisuuden edistäminen. 

Sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden tiimissä työskentelee sosiaalityöntekijä YTM, sosionomeja, sairaanhoitaja, yhteisöpedagogi, lähihoitajia, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajia. Useimmilla työntekijöillä on neuropsykiatrisen valmentajan koulutus ja/tai koulutus sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta. Lisäksi henkilöstöllä on koulutuksia mielenterveys- ja päihdetyöstä sekä traumatietoisesta kohtaamisesta. Kuntoutusalan ammattilaisten lisäksi tiimiä täydentävät eläinpuolen, rakennus- ja kiinteistöalan sekä maisema- ja puutarha-alan ammattilaiset, jotka tarjoavat mahdollisuuden tutustua erilaisiin työtehtäviin talliympäristössä ja sen pihapiirissä sekä käyttää laajasti toiminnan terapeuttisia vaikutuksia osana kuntoutustyötä. 

Sosiaalista kuntoutusta toteutetaan Kasvunpolun hevostoimintatallilla osoitteessa Koivumäenkuja 10. Kasvunpolun hevostoimintatallin viitekehys on sosiaalipedagoginen, jossa keskeistä on dialoginen kohtaaminen, toimijuuden ja oman osallistumisen tukeminen, yhteisöllisyys, toiminnallisuus, elämyksellisyys ja luovuus. Sosiaalipedagoginen yhteisö luo turvallisen pohjan jokaiselle kasvaa ja kehittyä omista lähtökohdistaan. Luonnolla ja eläimillä on oma erityinen hyvinvointia lisäävä vaikutus. Tutkimuksissa on pystytty todistamaan, että luonto ja eläimet parantavat mielialaa, tukevat palautumista ja vähentävät stressiä. Kasvunpolun hevostoimintatallin henkilöstö on koulutettu hyödyntämään eläinten ja luonnon hyvinvointivaikutuksia. Talliympäristössä vahvistamme läsnäoloa ja tietoisuustaitoja, tunnetaitoja, itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja. Sosiaalisen toimintakyvyn vahvistumisen lisäksi tallin fyysisten askareiden äärellä vahvistuu psyykkinen ja fyysinen toimintakyky. Erilaisilla talliaskareilla ja korjaustöillä suunnitteluineen saadaan tarjolle myös kognitiivisia haasteita. 

Osana kaikkea Kasvunpolun hevostoimintatallilla tapahtuvaa kuntoutusta on merkityksellisyys. Koemme, että työ- ja toiminta, jolla on merkitys (esimerkiksi eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen, korjaustyöt, puutarhan hoito tai esteettisyydestä huolehtiminen, ystävälliset teot talliyhteisössä) kunnioittaa ihmisarvoa ja jokaisella kuntoutukseen osallistuvalla on mahdollisuus kokea oman työn merkitys ja oman toiminnan merkityksellisyys talliympäristössä ja yhteisössä. 

Toiminnan aloittamisesta sovitaan yhdessä oman työntekijän kanssa (sosiaalityöntekijä/ohjaaja) ja toiminnalle asetetaan yksilölliset tavoitteet, jotka ohjaajat toimintaa. Palvelusta raportoidaan kirjallisesti sopimuskausittain ja laaditaan loppuraportti asiakkaan palvelujaksosta ja sen lopputulemasta sisältäen jatkosuunnitelman. 

Yksilövalmennus 

Yksilövalmennus on yksilöllisiin ratkaisuihin perustuvaa valmennusta, jolla pyritään madaltamaan asiakkaan kynnystä toimia arjen vaatimissa sosiaalisissa tilanteissa, hyödyntää tarvitsemiaan muita hoito- ja kuntoutuspalveluja, rakentaa osallisuutta tukevaa sosiaalista verkostoa sekä tukea työelämän valmiuksia ja työ ja toimintakykyä. Tavoitteena voi olla esimerkiksi vuorovaikutustaitojen vahvistuminen, käytännön asioiden hoitamiskyvyn vahvistuminen, sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden vahvistuminen, omien voimavarojen tunnistaminen ja rohkaistuminen toimimaan omien tavoitteiden mukaisesti. Valmennuksen aikana pyritään rakentamaan yhteistyössä asiakkaan ja omantyöntekijän kanssa tarkoituksenmukainen jatkosuunnitelma kuntoutumisen tukemiseksi. Tavoitteena on, että jokainen asiakas löytää kuntoutuksen aikana omia voimavaroja ja vahvuuksia sekä jokaiselle muotoutuu suunnitelma tulevaisuuden tavoitteista ja unelmista sekä polku niitä kohti. 

Kasvunpolun yksilövalmennus toteutuu eläin- ja luontoavusteisesti pääasiassa Kasvunpolun hevostoimintatallilla Hiltulanlahdessa. Tarvittaessa yksilövalmentaja voi jalkautua myös asiakkaan omaan arkiympäristöön osana valmennusta ja osallistua verkostotyöhön. Yksilövalmennuksessa jokaiselle asiakkaalle nimetään lähityöntekijäpari, jotka vastaavat kuntoutusprosessista. Työntekijän valinnassa pyritään kiinnittämään huomiota asiakkaan tarpeisiin ja edellytyksiin hyvän yhteistyösuhteen rakentamiseksi. Yksilövalmennuksen aikana asiakas voi työskennellä ja toimia muiden tiimissä työskentelevien ammattilaisten kanssa, mikäli se on asiakkaan tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaista esimerkiksi erilaisiin työtehtäviin tutustumiseksi tai sosiaalisten ja/tai vuorovaikutustaitojen vahvistamiseksi tai asiakkaan voimaantumista tukevien elämysten toteuttamiseksi. 

Ryhmävalmennus 

Ryhmävalmennus on vertaistuellista ryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on tukea elämänhallintaa, hyvinvointia ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistumista arjessa pärjäämiseksi. Tavoitteena on selvittää asiakkaan tilannetta ja tarvittavia kuntoutumispolkuja sekä ennen kaikkea kannustaa ja tukea asiakasta löytämään itselleen keinoja ja mahdollisuuksia oman toimintakyvyn ja osallisuuden edistämiseen.  

Kasvunpolun ryhmävalmennus toteutuu erillisen suunnitelman mukaan. Ryhmiä on mahdollista järjestää avoimena tai suljettuna asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Ryhmää voidaan teemoittaa tietynlaisten tuentarpeiden tai riskitekijöiden perusteella tai suunnata erilaisiin toiminnallisiin harjoitteisiin. Teemojen käsittely tapahtuu luonnon ja eläinten parissa. Esimerkki teemoja voi olla hevosten ja ihmisten välinen vuorovaikutus ja läsnäolo, hevosten ja ihmisten sosiaaliset suhteet, hevosten ja ihmisten ravinto ja arjen tasapaino. Usein voi olla helpompi tarkastella omaa arkea eläimen kautta. Teemoja käsitellessä pohdimme kuinka jokin asia tulisi toteutua eläimen arjessa ja linkitämme asiaa asiakkaan omaan arkeen. 

Ryhmiä ohjaavat sosiaali-, terveys tai kasvatusalan koulutuksen omaavat muun muassa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajat, ART-ohjaajat, puutarhaterapeutti, TRE-ohjaaja, mindfulness-tunnetaitovalmentajat, HeLMi-ohjaajat, neuropsykiatriset valmentajat, ratkaisukeskeiset lyhytterapeutit, psykoterapeuttiopiskelija ja ratsastusterapeuttiopiskelijat. 

Ryhmän koko on max. 12 henkilöä. Ryhmät toteutuvat pääasiassa eläin- ja luontoavusteisesti Kasvunpolun hevostoimintatallilla Hiltulanlahdessa, mutta tarpeen mukaan ryhmiä voidaan toteuttaa myös Kasvunpolun keskustan tiloissa ja toiminnallisesti vaihtuvissa ympäristöissä. Ryhmävalmennuksista on erilliset esitteet, joissa sen hetkisistä ryhmistä löytyy lisätietoa. Suljettu ryhmävalmennus tarkoittaa, että osallistujat aloittavat ja lopettavat tiettynä ajankohtana ryhmässä, jolloin ryhmäytyminen voi tapahtua rauhassa ilman että uusia osallistujia tulee. Avoimessa ryhmässä osallistujat aloittavat ja päättävät yksilöllisesti määräytyvinä ajankohtina.  

Tuettu työtoimintavalmennus 

Tuettu työtoimintavalmennus on matalankynnyksen työtoimintamuotoista toimintaa sosiaalisessa ympäristössä, joka tukee asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ja/tai arjen hallinnan vahvistumista sekä kuntoutumispolun suunnittelua. Tuettu työtoimintavalmennus tarjoaa mielekästä ja hyvinvointia lisäävää toimintaa asiakkaan arkeen, jonka avulla asiakas saa tukea päivä- ja viikkorytmiin.  Mielekkään tekemisen kautta asiakasta tuetaan aktivoitumaan ja motivoitumaan kohti oman elämän muutokseen ja oman kuntoutumispolun rakentamiseen.   

Kasvunpolun tuettu työtoimintavalmennus on turvallisessa talliyhteisössä tapahtuvaa, kuntoutumista tukevaa työtoimintaa, jonka tavoitteena on omien voimavarojen vahvistaminen, omien vahvuuksien tunnistaminen ja motivoituminen omalla kuntoutuspolulla kohti seuraavaa tavoitetta. Tuettu työtoimintavalmennus voi olla eläintenhoidollisissa työtehtävissä, tallin päivittäisissä rutiineissa, pihan ja puutarhan hoidollista työtä, kiinteistönhuoltoa, rakentamista tai korjaamista. Asiakkaalle tarjotaan valmennuksen aikana yksilöllisiä keskustelu aikoja, joissa asiakkaan asioita viedään eteenpäin.  

Tuettua työtoimintavalmennusta voidaan myöntää 1–3 päivänä viikossa, 3–4 h kerrallaan. 

Osallisuustoiminta 

Osallisuustoiminta on pitkäkestoinen työtoimintamuotoinen palvelu sosiaalisessa toimintaympäristössä, joka tukee asiakkaita sellaisissa tilanteissa, joissa edeltävien työ- ja toimintakykyä tukevien palvelujen perusteella osallisuustoiminta on todettu asiakkaalle tarkoituksenmukaiseksi. Osallisuustoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja tukea asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tasapainon säilymistä tilanteissa, joissa toimintakyvyn riskitekijät ovat selkeästi tunnistettavissa. 

Kasvunpolun osallisuustoiminta tarjoaa mahdollisuuden liittyä turvalliseen talliyhteisöön ja osallistua merkitykselliseen toimintaan eläinten ja luonnon parissa omien voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan. Osallisuustoiminnassa asiakas voi kokea merkityksellisyyttä osana yhteisöä huolehtiessaan yhdessä Kasvunpolun henkilökunnan kanssa eläinten hyvinvoinnista ja viihtyisästä talliympäristöstä. 

Osallisuustoimintaa voidaan myöntää 1–3 päivänä viikossa, 3–4 h kerrallaan.  

Hevosavusteiset hyvinvointipalvelut

Päivitämme tähän tietoja lähiaikoina.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia eläin- ja luontoavusteisesti

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia eläin- ja luontoavusteisesti toteutetaan Kasvunpolun Hevostoimintatallin ympäristössä hevosten, lampaiden, pupujen ja kissojen ympäröimänä. Näin terapiassa hyödynnetään eläinten mukanaan tuomaa rauhaa ja läsnäoloa, joiden on todettu helpottavan vaikeiden asioiden puheeksi ottoa ja käsittelyä, sekä hetkeen pysähtymistä. Hevostoimintatallilla toteutettuna ympäristö luo terapialle toiminnalliset puitteet ja antaa mahdollisuuden harjoitusten tekoon luonnossa ja/ tai eläimiä apuna käyttäen, asiakkaan omat toiveet huomioon ottaen.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia soveltuu hyvin aikuisten ja nuorten kanssa työskentelyyn elämän eri tilanteisiin, itsetuntemuksen tueksi tai terapiakokeiluksi, mikäli olet hakeutumassa pidempää terapiaan.

Ratkaisukeskeinen suuntaus keskittyy yksilön vahvuuksiin ja tunnistaa asioita, jotka ovat hyvin. Ratkaisukeskeisyydessä on tärkeää tunnistaa asiat, jotka toimivat. Sitä, mikä ei ole rikki, ei tarvitse korjata. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on aina tavoitteen mukaista, voimavarakeskeistä ja katsetta tulevaisuuteen suuntaavaa. Tavoitteen mukaisen työskentelyn lisäksi terapiassa vahvistetaan asiakkaan itsetuntemusta erilaisten harjoitusten avulla ja harjoitellaan uudenlaisia ajatusmalleja.

RATKAISUKESKEISESSÄ LYHYTTERAPIASSA:

Asiakkaan omilla toiveilla, tavoitteilla ja ideoilla on suuri merkitys.

Tuetaan toiveikkuutta ja rakennetaan luottoa omiin kykyihin.

Hyödynnetään käytössä olevia vahvuuksia ja herätellään mahdollisesti uinuvia voimavaroja.

Menneisyyttä käsitellään sen verran, kuin se on tarpeellista.

Voidaan laajentaa näkökulmia sekä lisätä itsetuntemusta.

Määritellään selkeät tavoitteet työskentelylle.

Läheiset ja verkostot nähdään voimavarana.

Haetaan muutoksen käynnistäminen.

Tehdään erilaisia harjoitteita.

Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa toteuttaa lisäkoulutuksen saaneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset.

Kerhot, ryhmät ja ratsastustunnit

Kasvunpolun hevostoimintatallilla pääset tutustumaan hevosavuisteisiin hyvinvointipalveluihin ja siihen, kuinka meidän tallillamme on eläimille toteutettu mahdollisimman luonnolliset elinolosuhteet. Meillä voit varata tunnin HeLMi – hevosavusteiselle mindfulness tunnille, hevostaitotunnille, ratsastustunnille tai rentouttavaan hengähdyshetkeen luonnossa hevosen kanssa. Ratsastus-/hevostoimintapalvelumme toteutetaan yksityistunteina, paritunteina tai pienryhmätunteina. Ratsastustunneilla hevostemme kantokyky on maksimissaan 90 kg, meillä on kaikki hevoset melko pienikokoisia, huomioithan tämän varatessasi tunteja. 

Mikäli sinulla on hevostoimintaan liittyvä toive, jonka voisimme toteuttaa niin ota rohkeasti yhteyttä! Palveluita pääset varamaan Hopotin kautta, ottamalla yhteyttä tallin puhelimeen tai laittamalla sähköpostia. Tuntikalenterissa on avoinna joitakin aikoja, mutta voit myös ehdottaa itsellesi sopivaa aikaa ja palvelua Hopotin kalenterin ulkopuolelta.

Palvelut varataan Hopotissa, jossa myös maksu suoritetaan. Tarvittaessa voit soittaa tallille ja varata tunnin, tällöin maksu tallilla. Maksuvälineeksi käy käteinen, pankkikortti ja kulttuuri/liikuntaedut. 

Ratsastustunteja ohjaavat Kati Taskinen, Linda Immonen, Alina Kärnä, Katja Pekkarinen ja Eva Julkunen.

Ratsastuksen pienryhmätunti 45,00 €/60min

Ratsastuksen paritunti 50,00 €/60min

Ratsastuksen yksityistunti 60,00 €/60min

Hevostaitotunti 60min 60,00 /60min

Talutusratsastus 30,00€/30min

Talutusratsastus miniponilla 30,00€/30min

Kartanonkierros 40 €/ n. 90min

Tarkemmat palvelukuvaukset pääset lukemaan Hopotista alla olevasta linkistä:

https://hopoti.com/stable/KasvunpolunHevostoimintatalli?page=367

Hevosavusteinen työnohjaus

Päivitämme tähän tietoja lähiaikoina.

Oma väylä -kuntoutus talliympäristössä

Päivitämme tähän tietoja lähiaikoina.

Lisätietoja hevostoimintatallista antaa:

Salla Kolmakow

yrittäjä, toimitusjohtaja, sosiaalityöntekijä YTM, neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja, DDP-orientoitunut työntekijä
040 352 2277
salla.kolmakow@kasvunpolku.fi