Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op GC painotuksella, Kuopio, Syksy 2022

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista. 
 
Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun. 
 
Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä. 

Kasvunpolun neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus tarjoaa neuropsykiatristen erityisvaikeuksien kohtaamiseen suhdeperustaisen näkökulman. Ratkaisu- ja voimavarakeskeisten menetelmien ohella tutustutaan kiintymyskeskeiseen työskentelyyn. Neuropsykiatristen erityisvaikeuksilla ja kiintymyksen haasteilla on tutkitusti yhteys. Yhdistämällä DDP-menetelmiä ratkaisukeskeiseen kuntoutukseen saadaan kokonaisvaltainen, asiakasta ja hänen verkostoaan tukeva työskentelyote. 

 Lähijaksot: 
1. lähijakso: 6.-8.10.2022 
2. lähijakso: 3.-5.11.2022 
3. lähijakso: 1-3.12.2022 
4. lähijakso: 12.-14.1.2023 
5. lähijakso: 9.-11.2.2023 

  1. lähijakso: 16.-18.3.2023
  2. lähijakso: 13.-15.4.2023
  3. lähijakso: 11.-13.5.2023
  4. lähijakso: 8.-10.6.2023

    Torstaisin ja perjantaisin klo 9.00 – 15.00, lauantaisin klo 9-12 

 

Paikka 

Koulutus toteutuu Kuopion Kurkimäessä ja Kasvunpolun hevostoimintatallilla Hiltulanlahdessa sekä luontoympäristössä. 

 

Kohderyhmä 

Koulutus on suunnattu erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa työskenteleville. Koulutus soveltuu hyvin opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle, mm. opettajille, erityisopettajille, terapeuteille, hoitajille, ohjaajille sekä mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille. 
 
Pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. 

Tavoite 

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa sekä käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksessa perehdytään neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitsevan henkilön uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostossa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään.  
 
Koulutuksessamme sovelletaan neuropsykiatrisen valmennuksen prosessia Green Care toimintaympäristöihin. Luonto- ja eläinavusteiset interventiot soveltuvat erinomaisesti neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiksi. Koulutuksen aikana toteutamme käytännönharjoituksia luonto- ja talliympäristössä. 

Kasvunpolun neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus tarjoaa neuropsykiatristen haasteiden kohtaamiseen Green Care perusteisen näkökulman. 

 Keskeiset sisältöalueet 
• Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa 
• Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista 
• Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa 
• Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut 
• Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet 
• Positiivisen psykologian perusteet 
• Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet 
• Kiintymyskeskeinen työskentely ja DDP-menetelmät 
• Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä, esimerkkinä lastensuojelu ja päihdekuntoutus 
• Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia 
• Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet 
• Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä 
• Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa 

  • Eläin työparina valmennuksessa, eläimen hyvinvointi, toiminnan turvallisuus 
  • Valmennusmenetelmien soveltaminen luontoympäristöön 
  • Green Care neuropsykiatrisen valmennuksen viitekehyksenä 
  • Eläinavusteiset interventiot nepsyvalmennuksen menetelminä 

 

Kouluttajat 
 

Elise Rissanen, sosionomi YAMK, neuropsykiatrinen valmentaja, kouluttaja. Elise on työskennellyt vuosien ajan lastensuojelun ja kehitysvammapuolen työssä. Elisen erityisosaamista kouluympäristö ja valokuvauksen hyödyntäminen valmennuksessa. 

Tiina Ylivainio, yhteisöpedagogi, neuropsykiatrinen valmentaja, kouluttaja, lyhytterapeutti, DDP-orientoitunut työntekijä. Tiina on työskennellyt vuosien ajan lastensuojelun työssä. Tiina erityisosaamista on kiintymiskeskeisyys ja DDP-menetelmät.  

Salla Kolmakow 

Sosiaalityöntekijä YTM, nepsy- ja perhevalmentaja, kouluttaja, Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, mindfulnesstunnetaitovalmentaja, HeLMi®-ohjaaja, psykoterapeuttiopiskelija ja ratsastusterapeutti opiskelija 

Salla on toiminut lastensuojelukentällä 15 vuoden ajan erilaisissa tehtävissä. Sallan kiinnostuksen kohteita ovat olleet traumatisoituneiden asiakkaiden kohtaaminen, suhdeperustainen työ ja DDP-menetelmällinen työote. Salla toteuttaa valmennusta talliympäristössä hevosia ja talliyhteisöä hyödyntäen.

Iiris Kasanen 

Toimintaterapeutti AMK, eläinlääkäri, nepsy- ja perhe- ja eläinavusteinen valmentaja, ammatillinen opettaja ja ART-ohjaaja. 

Iiris työskentelee nepsyperheiden ja nuorten aikuisten valmentajana. Työssään Iiriksellä on mukana nuori sekarotuinen koira. Iiris on perehtynyt psykofyysisiin ja sensomotorisiin menetelmiin, jotka soveltuvat erityisen hyvin traumaperäisten oireiden vakauttamiseen, toiminnallisten häiriöiden kuntouttamiseen ja nepsy-arjen tasapainottamiseen.  

Kiia Kervinen 

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, nepsyvalmentaja, kasvatus- ja kuntoutuskoira ohjaaja, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan opinnot. Kiia on työskennellyt ohjaajana yksityisissä lastensuojelulaitoksissa pian 10 vuoden ajan. Viimeisimpien vuosien ajan hän on hyödyntänyt koira-ja hevos-avusteisuutta niin nepsyvalmennusprosesseissa kuin nuorten parissa muuten työskennellessä.  

Wilhelmiina Aro 

lähihoitaja, Sosionomi-opiskelija, nepsy- ja perhevalmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, HeLMi®-ohjaaja, mindfulnesstunnetaito-ohjaaja. Wilhelmiina hyödyntää työssään hevosia ja koiria. 

Annukka Heiskanen 

Lähihoitaja, psyk.eat, nepsyvalmentaja, mindflunesstunnetaito-ohjaaja, HeLMi®-ohjaaja. Annukka on työskennellyt pitkään mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kanssa. Tällä hetkellä Annukka on nuortenkodilla ohjaajana. Annukka työskentelee myös tallilla jossa osallistuu hevosten perushoitoon ja käyttää asiakastyössään hevosavusteisia menetelmiä. Annukan kiinnostuksen kohteet liittyvät eläin- ja luontoavusteisuuteen sekä ddp -menetelmälliseen työotteeseen. 

Sanna Simonen 

Sosionomi-opiskelija ja ratsastuksen ohjaaja. Sanna on työskennellyt pitkään hevosalalla ja valmistuu pian sosionomiksi. Sannan lopputyö käsittelee Green Carea. Sannalla on vankka näkemys eläinavusteisuuden ja lastensuojelun yhdistämisestä sekä hevosten kanssa toimimisen turvallisuusnäkökulmasta. 

Sanna Viille 

Toimintaterapeutti AMK, nepsyvalmentaja, puutarhaterapeutti. Sanna työskentelee nuorten aikuisten valmentajana Omaväylä -kuntouksessa ja ohjaajana nuortenkodilla. Luonto- ja puutarhaterapeuttisia menetelmiä Sanna hyödyntää työssään eri asiakasryhmien kanssa. 

Koulutuksessa vierailevina asiantuntijoina  

-Psykiatrian erikoislääkäri

-Kokemusasiantuntijoita 

Lisätietoja 

Elise Rissanen. 040-3516328, elise.rissanen@kasvunpolku.fi 

Lisätietoja hakeutumisesta 

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti 25.9.2022 mennessä:  

Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa. Kutsu koulutukseen valituille lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. 

 https://link.webropolsurveys.com/S/415D2837F0C9A9B2 

Hinta 

Hinta 2250euroa + ALV 24 %. Hinta sisältää lähiopetuksen ja siinä jaettavan opetusmateriaalin, valmentajan oppaan sekä oppikirjan ja kahvitarjoilut. Laskutus voidaan sopia useammassa erässä. Laskutus voidaan sopia useammassa erässä rahoituksen kautta. Koulutukseen valitut saavat maksulinkin. 

Kategoriat

Avainsanat

Lisää kirjoittajalta

Uusimmat blogi­kirjoitukset